A- A+
Gå til innholdet

Vår største utfordring er å fremme motivasjon for endring!
Motiverende intervju er langt på veg et svar på denne utfordringen.        
 

Motiverende Intervju er en samtaleteknikk som hjelper en klient til å endre problematisk adferd. Klienter kan ofte ha motstridende tanker og følelser om evnen til å klare å gjøre endring og målet til MI er å øke klienters motivasjon på tross av dette. Det er klientens egen forståelse av seg selv og sine utfordringer som er i fokus, mens veileder styrer samtalen ved å legge til rette for og løfte frem det som kan gi effekt og bygge motivasjon for endring.

Sentralt i MI er fremkalling og forsterking av klientens egen motivasjon til endring. Gjennom å stille åpne spørsmål, oppsummeringer og refleksjoner, fremkaller og forsterker en klientens egen argumentasjon om ønsker, behov, planer, tiltro og motivasjon til endring.

Kursets mål:

  • Forståelse for hva som motiverer dine klienter
  • Forståelse for hva som gjør at noen klienter har motstand mot endringer
  • Konkrete og enkle samtaletekniske ferdigheter du kan benytte i din hverdag
  • Forståelse av hva empati har å si for relasjonen du har til dine klienter
  • Verktøy til å håndtere motstand og motivasjonen til dine klienter

Bakgrunn

Motiverende Intervju oppstod i 1982, med en oppsummering av diskusjonene i en veiledningsgruppe for psykologer ledet av den amerikanske professoren William Miller. Han skrev en artikkel som oppsummerte diskusjonene og gav artikkelen tittelen Motivational Interviewing. Innholdet i denne artikkelen er blitt videreutviklet til i dag en anerkjent og forskningsbasert samtaleteknikk. Den hadde sitt opphav innen rusbehandling, og har stadig blitt brukt på nye områder i veiledning av klienter. Den er nå brukt av alt fra leger som veileder pasienter til NAV-rådgivere som veileder brukere.

Kursholder

Stian Midtgård er en arbeidspsykolog med bred erfaring fra å holde kurs i Motiverende Intervju (MI). - også kalt Motiverende Samtale og Endringsfokusert rådgivning. Midtgård har de siste årene stått for opplæring i MI for ansatte i NAV Oslo, Nav Buskerud og Nav Akershus og arbeid og inkluderingsbedrifter. 

Midtgård er medlem av MINT - The Motivational Interviewing Network of Trainers - som er en international organisasjon av instruktører i Motiverende Intervju (MI)

Kursets form og innhold

Kurset vil inneholde teori, demonstrasjoner, videoer, diskusjoner og øvelser. Målet er at deltagerne skal kunne tilegne seg praktiske ferdigheter de kan benytte seg av i sin arbeidshverdag. Teori og øvelser vil hele tiden knyttes til relevante situasjoner i aribeidshverdagen

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som driver med veiledning.